Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định tại Điều 59 của Luật đầu tư, để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư phải chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài cụ thể như sau: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận … Đọc tiếp Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài