Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Ngọc Danh

Trần Ngọc Danh

Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự
danh.tran@phuoc-partner.com

Từ năm 2008, ông Danh gia nhập Phuoc & Partners với vai trò thủ quỹ để quản lý các vấn đề tài chính của công ty. Ông chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các khoản thanh toán, quản lý tiền quỹ, thanh toán các khoản chi của công ty, thu thập và duy trì báo cáo tiền tệ và hồ sơ. Từ tháng 9/2019, ông Danh được đề bạt làm Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề hành chính và nhân sự của công ty.