Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Quy Tắc Đạo Đức & Ứng Xử

  Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử này được soạn ra nhằm đảm bảo không có sự nghi ngờ nào về chuẩn mực đạo đức mà Công ty Phuoc & Partners kỳ vọng vào các đối tác, luật sư và nhân viên hỗ trợ cùa mình. Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử này chỉ rõ các hành vi tiêu chuẩn mà Phuoc & Partners đòi hỏi ở các đối tác, luật sư và nhân viên hỗ trợ nhằm giúp chúng tôi ra các quyết định đúng đắn trong quá trình làm việc. Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử thiết lập một khuôn khổ cho phương thức hoạt động của chúng tôi. Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử bảo vệ quyền lợi của khách hàng, thành viên góp vốn, nhân viên và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Phuoc & Partners. Đặc biệt là, nó giúp bạn hiểu được những kỳ vọng của các thành viên góp vốn, luật sư và nhân viên hỗ trợ của Phuoc & Partners.

Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử này không bao gồm tất cả các câu hỏi về pháp lý hay đạo đức. Tuy nhiên, bằng cách tuân thủ Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử này và các chính sách và thủ tục của chúng tôi, tôn trọng triệt tinh thần của các bộ luật và quy định áp dụng của Việt Nam, và trên hết là bằng cách sử dụng sự suy xét một cách chính xác, chúng tôi sẽ giữ vững sự liêm chính và tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mình trong tất cả các hoạt động có liên quan đến Phuoc & Partners.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tải bộ quy tắc tại ĐÂY.