Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khi tham dự cuộc họp đầu tiên với luật sư của Phuoc & Associates, tôi nên chuẩn bị những thứ gì trước cuộc họp?

Cuộc họp đầu tiên giữa khách hàng và luật sư thường nhằm mục đích tìm hiểu thông tin giữa hai bên và để khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến công việc pháp lý mà khách hàng sẽ giao cho luật sư thực hiện. Do đó, bạn cần mang theo các tài liệu có liên quan đến bạn (giấy CMND hay hộ chiếu) hay công ty của bạn (giấy phép thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, bản giới thiệu sơ lược và các dịch vụ/sản phẩm của công ty bạn) và các thông tin cơ bản có liên quan đến vụ việc pháp lý mà bạn định giao cho chúng tôi để chúng tôi có thông tin để chuẩn bị bản chào giá/ hợp đồng dịch vụ pháp lý gởi cho bạn xem xét sau cuộc họp.