Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thời gian tối đa tôi phải trả lời bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Phuoc & Associates gửi tới cho tôi là bao lâu?

Thời gian hợp lý để bạn trả lời bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý của chúng tôi là 07 ngày kể từ ngày chúng tôi gởi nó cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cần nhiều thời gian hơn để xem xét và quyết định việc sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi thì bạn có thể đề nghị chúng tôi kéo dài thời gian này ra thêm một khoảng thời gian hợp lý cho bạn và sự thay đổi này sẽ được ghi trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý gởi cho bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẽ tùy theo trường hợp mà đồng ý với bạn.