Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh Tụng Ngân Hàng

Ngân Hàng - Tranh Tụng Ngân Hàng

Chúng tôi có một lịch sử dài và bao quát của việc đại diện cho các tổ chức tài chính tại tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm tại Việt Nam về vô số các vấn đề liên quan tới tranh tụng ngân hàng. Việc đại diện cho các tổ chức tài chính bao gồm nhưng không giới hạn, những kiến thức chuyên môn tổng quát trong việc biện hộ và theo đuổi các yêu cầu trong những lĩnh vực sau: trách nhiệm người cho vay, kiểm tra sự lừa dối, xác định quyền ưu tiên cầm giữ, tranh chấp thỏa thuận phụ thuộc, tranh chấp về những vấn đề tín dụng bảo hiểm nhân thọ, tín dụng thư, và việc thi hành rất nhiều những thỏa thuận ký quỹ cho vay.

Nhóm Tranh tụng Ngân hàng của chúng tôi đã từng đại diện cho một số những chủ vay thương mại lớn nhất nước, thực hiện trên danh nghĩa của họ trước tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm trên khắp Việt Nam.

Chúng tôi không những biện hộ cho những tổ chức tài chính lớn trong nhiều vụ tranh tụng tập thể khác nhau trong nước mà còn  phục vụ cho cả những tổ chức tài chính vừa và nhỏ. Nhóm Tranh tụng Ngân hàng cố gắng quản lý việc tranh tụng đối với tất cả nhóm khách hàng của mình với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất bằng việc phát triển các nguồn ngân sách dành cho tranh tụng trước, cung cấp báo cáo tình trạng thường xuyên, tuyển dụng nhân sự là các luật sư và trợ lý pháp luật một cách đúng đắn, và tìm kiếm sự chấp thuận trước của khách hàng đối với tất cả các vấn đề chi phí bất thường cho vấn đề kiện tụng.