Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tư Vấn Việc Làm

Lao Động và Việc Làm - Tư Vấn Việc Làm

Chúng tôi giúp khách hàng có được những dịch vụ họ cần để xử lý một cách hiệu quả những yêu cầu thách thức về sự tuân thủ, nguồn nhân lực và pháp lý vốn phức tạp và thường xuyên thay đổi.Các công ty đặt cơ sở tại Việt Nam và các công ty có hoạt động tại Việt Nam thường yêu cầu những đáp ứng và giải pháp nhanh chóng đối với các vấn đề pháp lý lao động phức tạp của Việt Nam. Để thỏa mãn nhu cầu này, Phuoc & Associates đã tập hợp một đội ngũ luật sư với công việc chuyên môn hàng ngày là tư vấn các vấn đề về lao động, việc làm và phúc lợi.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi bao gồm các luật sư của Phuoc & Associates tại các văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, với hàng chục năm kinh nghiệm ở nhiều phương diện của pháp luật lao động Việt Nam. Đội ngũ này tư vấn đầy đủ các vấn đề về việc làm và đại diện cho người sử dụng lao động trong các thủ tục tố tụng liên quan đến tổ chức chính quyền, tranh tụng và giao dịch công ty. Đội ngũ còn thành thạo về cách xử lý đặc thù của Việt Nam đối với các vấn đề về nhân sự, và các chương phức tạp của bộ Luật Lao động có thể nằm im ẩn như những cái bẫy chực chờ những công ty đang kinh doanh tại Việt Nam phạm sai sót vì thiếu thận trọng.

Chúng tôi kết hợp với khách hàng để có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề pháp lý hàng ngày về nguồn nhân lực và việc làm phát sinh liên quan đến các ứng viên xin việc, người lao động và người lao động đã nghỉ việc. Chúng tôi có thể tư vấn dưới hình thức thỏa thuận thuê dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng, phí cố định hay tính phí theo giờ tùy theo quyết định của khách hàng.

Các lĩnh vực chuyên môn chính của Bộ phận này bao gồm:
a. Kiểm tra chính sách và tuân thủ
  • Chúng tôi xem xét các tài liệu như sổ tay và hướng dẫn dành cho người lao động, nội quy lao động, mà được khách hàng sử dụng trong suốt thời gian tồn tại mối quan hệ lao động để tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam. Các luật sư của chúng tôi cũng làm việc với khách hàng để điều chỉnh các thủ tục nhân sự của doanh nghiệp phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam.
b. Soạn thảo chính sách, thỏa thuận và kế hoạch
  • Chúng tôi thường xuyên rà soát, sửa đổi và soạn thảo các tài liệu phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam bao gồm hợp đồng nhà thầu độc lập, hợp đồng lao động, thỏa thuận thông tin mật và thỏa thuận không tiết lộ, thỏa thuận không cạnh tranh; thỏa thuận thuê người lao động chủ chốt, thỏa thuận trợ cấp người lao động khi thay quyền kiểm soát doanh nghiệp, thỏa thuận giải trừ trách nhiệm chung và thỏa thuận trợ cấp thôi việc; các thỏa thuận và kế hoạch về các khoản thưởng và thù lao tùy ý; chính sách việc làm; thư mời làm việc, biên bản kỷ luật và các kế hoạch cải tiến thành tích công việc.
c. Bộ quy trình liên quan đến lao động
  • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sơ đồ toàn diện và các chuẩn hỗ trợ nội bộ đối với các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm, bao gồm nhưng không giới hạn quy trình ký kết, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình kỷ luật lao động, quy trình giải quyết tranh chấp lao động v.v
d. Thay đổi lực lượng lao động
  • Chúng tôi giải quyết và giúp đỡ khách hàng quản lý trên diện rộng các vấn đề về việc làm và lao động phát sinh trong trường hợp tái cơ cấu và tái tổ chức, bao gồm việc giảm lực lượng lao động, đóng cửa và di dời nhà máy, thuê dịch vụ gia công của bên ngoài và ở nước ngoài.
e. Các giao dịch của doanh nghiệp
  • Chúng tôi giải quyết và giúp đỡ khách hàng quản lý toàn diện các vấn đề về việc làm, lao động, phúc lợi, thù lao của cấp điều hành mà phát sinh trong các giao dịch doanh nghiệp như sáp nhập, bán, mua, chia, tách và thành lập doanh nghiệp, bao gồm việc soạn thảo và rà soát các cam kết và bảo đảm, các điều kiện giao dịch, thẩm tra năng lực và tình trạng pháp lý của đối tác và đánh giá rủi ro; thuê mướn và chuyển tiếp người lao động; giữ chân người lao động chủ chốt và sự phối hợp lực lượng lao động.
f. Điều tra, kiểm toán và khiếu nại với các cơ quan nhà nước của Việt Nam
  • Chúng tôi đại diện và bảo vệ cho khách hàng trong việc điều tra, kiểm toán và các thủ tục khiếu nại trước các cơ quan nhà nước địa phương có chức năng kiểm tra.
g. Xem xét tình trạng kiểm tra sức khỏe tuân thủ tại Việt Nam
  • Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét tình trạng kiểm tra sức khỏe tuân thủ tại Việt Nam để bảo đảm cho khách hàng của chúng tôi tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam và đồng thời xem xét các văn bản, chính sách, thủ tục liên quan đến toàn bộ quá trình làm việc từ đầu cho đến khi chấm dứt. Trong phần kết luận về vấn đề này, chúng tôi sẽ đánh giá các lĩnh vực cụ thể của khách hàng có nguy cơ không bảo đảm việc tuân thủ. Sau đó khách hàng sẽ nhận được một báo cáo về các lĩnh vực này, bao gồm các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam cần được quan tâm.
h. Thẩm tra về việc làm và đối tác tại Việt Nam
  • Trong các hợp đồng Mua bán & Sáp nhập, vấn đề lao động và việc làm là một trong những lĩnh vực then chốt mà bên bán rất quan tâm. Dịch vụ của chúng tôi là đánh giá các tài liệu có liên quan đến việc làm và thông tin kinh doanh mà bên mua cung cấp để đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề rủi ro có liên quan đến mục tiêu kinh doanh và các đề xuất kỹ thuật và thực tiễn về việc tuân thủ để bên mua xem xét và quyết định.