Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mức phí theo giờ của Phuoc & Associates hiện nay là bao nhiêu? Các mức phí theo giờ này có thường xuyên bị thay đổi không?

Mức phí theo giờ hiện tại của đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ của Phuoc & Associates như sau:

VNĐ USD
Luật sư thành viên 9,340,000 400
Luật sư hợp tác cao cấp 7,005,000 300
Luật sư 5,837,500 250
Trợ lý luật sư 4,203,000 180
Phiên dịch viên 934,000/ trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 40

Chúng tôi thường thay đổi mức tính phí theo giờ vào ngày 01/01 hàng năm và thông báo trước cho khách hàng bằng văn bản ít nhất bảy (07) ngày trước khi áp dụng. Sự thay đổi (nếu có) sẽ dựa vào mức lạm phát của đồng tiền Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội và nhu cầu dịch vụ pháp lý trong khu vực dân doanh. Việc thay đổi được áp dụng thống nhất không chỉ cho các khách hàng mới mà còn cho các khách hàng hiện tại đang sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi.

Khách hàng sẽ được tính phí theo mức phí được nêu như trên cho bất kỳ thời gian nào mà các luật sư và/hoặc các nhân viên hỗ trợ của Phuoc & Associates làm việc trên (các) tài liệu của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian các luật sư và các nhân viên của Phuoc & Associates sử dụng vào việc viết, soạn thảo, xem xét và ký các thư điện tử, fax, thư, xem lại tài liệu, nghiên cứu pháp lý, chuẩn bị hoặc trả lời lại những câu hỏi thẩm vấn hoặc các thủ tục thu thập thông tin liên quan khác, thời gian trao đổi qua điện thoại hoặc hội họp trong nội bộ nhóm được phân công của các luật sư va nhân vien hỗ trợ của Phuoc & Associates và với Khách hàng, cơ quan Nhà nước địa phương hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có lien quan tới Ủy nhiệm, cung cấp lời khai, họp với các chuyên gia, thời gian di chuyển khứ hồi từ văn phong của Phuoc & Associates sự tới một địa điểm bên ngoài, và bất kỳ thời gian nào được sử dụng va/ hoặc công việc nao khác được thực hiện có lien quan tới Ủy nhiệm. Đơn vị tính thời gian nhỏ nhất la sáu (06) phút hoặc 1/10 của một giờ.