Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Single Blog Title

tranh-chap-hop-dong-xay-dung

Mẫu khởi kiện tranh chấp xây dựng 2024

Khởi kiện là một trong những quyền quan trọng để đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân trong mọi lĩnh vực. Trong hoạt động xây dựng, đơn khởi kiện tranh chấp xây dựng còn là căn cứ pháp lý để Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền xem xét và giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Muốn khởi kiện thì bước đầu tiên cần làm là soạn đơn khởi kiện tranh chấp xây dựng gửi đến Toà án có thẩm quyền. Vậy mẫu đơn khởi kiện tranh chấp xây dựng mới nhất năm 2024 là gì? Cách viết đơn khởi kiện như thế nào? Tất cả sẽ được Phước và Các Cộng Sự giải đáp trong bài viết dưới đây.

Tranh chấp về Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tranh chấp hợp đồng xây dựng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến của một hoặc cả hai bên chủ thể của hợp đồng về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

Quy định về hình thức, nội dung của đơn khởi kiện

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về hình thức, nội dung đơn khởi kiện cụ thể như sau:

“Điều 189. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:

a) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

b) Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

c) Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

3. Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.”

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp xây dựng năm 2024

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o————

 

…………………….., ngày……..tháng……..năm……………..

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về…………..…trong hoạt động xây dựng………………….)

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (huyện, thành phố)….. – THÀNH PHỐ…

(Hoặc đơn vị được ủy quyền khác)

Tôi tên là:……………………………………………………..….. Sinh năm:………………………….

Chứng minh nhân dân:…………………………….… do CA………………. cấp ngày….…/……./………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………….

(Cùng:

Ông/bà :……………………………………………………………. Sinh ra ở:……………………………………

Chứng minh nhân dân:…………………………….… do CA………………. cấp ngày….…/……./……………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………….)

Tôi đệ trình lên Tòa án những sự thật sau đây:

(Phần này trình bày các tình tiết liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hoạt động xây dựng mà bạn cho rằng vi phạm pháp luật, cách giải quyết tranh chấp của các bên trước đó, ví dụ:

Ngày ……/……./………….. Tôi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất……………. đăng ký quyền sử dụng đất tại thửa ………… mét vuông tại…………số… ……….. vào Hồ sơ địa chính………….. và được tiếp tục sử dụng diện tích đất trên cho đến ngày…/…../……

Ngày ……/……/…………., tôi được cấp phép xây dựng công trình mới/….. số…………. và hoàn thành việc xây dựng…/ngôi nhà trên…/…/….. Được ủy quyền vào…/…/….. không tranh chấp với các chủ thể khác.

Tuy nhiên,………/……../…………..…, hàng xóm của tôi, nghĩa là:

Ông bà :……………………………………………………………. Sinh ra ở:…………………………………..

Chứng minh nhân dân:…………………………….… do CA………………. cấp ngày….…/……./………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………….

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất …………. liền kề với phần đất của tôi phía trên, làm nhà/công trình xây dựng/… và gây sạt lở/… công trình…. khai thác.

Theo kết quả điều tra của…………., vụ sạt lở đất/…. xảy ra là do Ông/Bà……………………. trong quá trình xây dựng nhà của tôi/xây dựng liền kề với công việc/nhà của tôi/….

Vì vậy, …/…./….. Tôi đã đến gặp Ông/Bà…………. gặp Ông/Bà…………. và trình bày vấn đề trên để tìm cách giải quyết. Tôi có yêu cầu gửi Ông/Bà…………. số tiền bồi thường là…………………….đồng (Đầy đủ:………….. Đồng Việt Nam). Sau buổi làm việc này, Ông/Bà đồng ý bồi thường thiệt hại cho tôi là ……………… nhưng không chấp nhận số tiền tôi đề nghị, yêu cầu Ông/Bà xác định thiệt hại/…….. Tôi chấp nhận. Yêu cầu này từ ông/SP ………….

Tuy nhiên, ……./……../…………. Trong cuộc họp để quyết định mức thù lao, Ông/Bà.………………….….. đã đưa ra mức thù lao là………………. đồng (Đầy đủ:…………………….đồng), thấp hơn rất nhiều so với thiệt hại thực tế mà tôi phải gánh chịu. Vì vậy, tôi không đồng ý với mức bồi thường trên. Giữa chúng tôi xảy ra tranh chấp.

Trong khoảng thời gian từ…/…/… đến…/…/…. Tôi đã nhiều lần gặp Ông/Bà………….. để phân xử tranh chấp này nhưng không thành.)

Theo Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp (sau đây gọi chung là nguyên đơn) khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xác nhận rằng bản thân tôi có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Và quy định tại điều 26 bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 26. Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án

  1. Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

  1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp sau đây:
  2. a) Tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;”

Tương tự điểm a khoản 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

  1. Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
  2. a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở đăng ký nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo thủ tục sơ thẩm về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;”

Tôi xác nhận rằng tôi có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp ………………..…….. trong hoạt động xây dựng………….……….. giữa tôi và ông/bà…………………….

Vì vậy, tôi gửi đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét câu hỏi trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp nêu trên giữa tôi và ông/bà ……………………….….. theo yêu cầu của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm các giấy tờ sau: 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất………………………….

                                       Người khởi kiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là mẫu đơn khởi kiện tranh chấp xây dựng 2024 mà Phước và Các Cộng Sự chia sẻ đến bạn đọc. Nếu Quý khách hàng gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý, vui lòng liên hệ chúng tôi. Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.