Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thế Chấp Ngân Hàng

Lĩnh Vực Ngân Hàng - Thế Chấp Ngân Hàng

Chúng tôi hỗ trợ những tổ chức tài chính và các ngân hàng thế chấp đối với những thiết kế sản phẩm mới và việc thực hiện, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, bản công bố và thủ tục đối với những sản phẩm thế chấp.

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong những lĩnh vực sau: (i) thẩm tra pháp lý; (ii) cấu trúc tổ chức; (iii) các vấn đề liên quan đến giao dịch cho vay cụ thể; (iv) tư vấn và ngăn chặn việc lừa dối trong thế chấp; (v) phản hồi những vi phạm căn cứ vào pháp luật và quy định hiện hành.

Phuoc & Associates cũng thực hiện việc kiểm tra chi tiết những biểu mẫu và thủ tục mà người cho vay sử dụng để bảo đảm cho việc tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước. Điều này liên quan tới việc kiểm tra những biểu mẫu tín dụng khách hàng, đơn xin vay, các thông báo phản ứng tiêu cực, thư cam kết, thỏa thuận khóa lãi suất, các ghi chú, thế chấp và chứng thư tín chấp, công cụ an ninh, các khoản tín dụng trong hợp đồng tín dụng mua nhà và các tài liệu liên quan cũng như các bản ghi nhớ nội bộ bằng văn bản hướng dẫn cho các cán bộ tín dụng.