Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu quyết định tăng lương 2024

quyết-dinh-tang-luon

Mẫu quyết định tăng lương 2024

Mẫu quyết định tăng lương 2024 là biểu mẫu được cập nhật mới nhất, phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong các doanh nghiệp cũng như các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên không phải ai cũng soạn được một mẫu chuẩn. Vậy mẫu quyết định tăng lương 2024 chuẩn là như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Việc tăng lương cho người lao động dựa trên cơ sở nào?

Tại điểm e khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung hợp đồng lao động như sau:

“Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

…e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

Theo đó, chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động.

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, tại điều khoản về chế độ nâng bậc, nâng lương: cả người sử dụng lao động và người lao động cần thỏa thuận trực tiếp về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương ngay trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động

Mẫu quyết định tăng lương 2024

CÔNG TY ……………

Số: …./20….-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………………., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng lương cho nhân viên

– Căn cứ vào quy chế lương của công ty ………….

– Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-…., ngày …. tháng …. năm 20…..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) ………….đối với sự phát triển của Công ty.

– Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng lương cho Ông (Bà): ………………………đang làm việc tại ……………………..của công ty, cụ thể như sau:

– Mức lương hiện tại theo Hợp đồng lao động số ……/HĐLĐ-……. ngày …. tháng …. năm ……. là: ……………………. đồng (bằng chữ …………………………).

– Mức lương điều chỉnh áp dụng kể từ ngày … tháng … năm ….. là: ……………….. đồng (bằng chữ: …………………….).

Điều 2: Các Ông (Bà) Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính – Kế toán và Ông/Bà ………….có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu quyết định tăng lương mà Phước và Các Cộng Sự chia sẻ đến bạn đọc. Nếu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, vui lòng liên hệ chúng tôi. Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.