Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu quyết định giảm lương 2024

quyet-dinh-giam-luong

Mẫu quyết định giảm lương 2024

Quyết định giảm lương là một biện pháp hoặc quyết định do cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hay doanh nghiệp đưa ra để điều chỉnh mức lương của nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể vì nhiều lý do khác nhau. Muốn sử dụng một mẫu quyết định giảm lương 2024 đúng chuẩn, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Quyết định giảm lương là gì?

Quyết định giảm lương là một văn bản chính thức và hợp pháp do một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp ban hành nhằm thể hiện việc giảm số tiền trả cho người lao động trong một khoảng thời gian nhất định.

Quyết định giảm lương được coi là một bước quan trọng mà công ty, tổ chức có thể thực hiện trong trường hợp tình hình khó khăn hoặc thay đổi điều kiện làm việc. Việc giảm lương phải được thực hiện theo quy định pháp luật và các quyền lợi của cả hai bên. Trong trường hợp nhân viên đồng ý với việc giảm lương, có thể ký kết phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng mới để điều chỉnh mức lương. Các nội dung thể hiện trong quyết định giảm lương bao gồm: thông tin công ty, số quyết định, lý do giảm lương, thông tin cá nhân của người lao động, mức lương hiện tại và mức lương sau khi giảm, thời gian áp dụng, thủ tục.

Mẫu quyết định giảm lương 2024

CÔNG TY ……………

Số: …./20….-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………………., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH GIẢM LƯƠNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………..

– Căn cứ vào Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ vào sự chấp thuận của Ông/Bà ………………………………………….. về việc giảm lương cho Ông/Bà …………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng của quyết định

Ông/Bà: …………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………………………

Giới tính: ……………… Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: ……………………………………………………  Bộ phận: ………………………………………………..

Điều 2. Nội dung quyết định

Lý do xét giảm: Ông/Bà ………………………………………………….. đã vi phạm quy định về kỷ luật công ty, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của công ty.

– Mức lương cũ: ……………………………………………

– Kể từ ngày …… tháng …… năm …………., mức lương chính của Ông/Bà …………………………….. sẽ là: ………………………………. VNĐ/tháng

Điều 3. Điều khoản thi hành: Bộ phận Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự, bộ phận phòng ban có liên quan, và Ông/Bà ……………………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– Lưu Hồ sơ Cán bộ Nhân sự;

– Lưu Văn phòng Công ty.

Tổng giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Công ty có được giảm lương của người lao động hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 về nguyên tắc trả lương:

– Nguyên tắc trả lương đầy đủ và đúng hạn: Theo quy định này, người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương cho người lao động một cách trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Điều này bao gồm việc thanh toán số tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động và đảm bảo rằng người lao động nhận được tiền lương đúng theo lịch trả lương đã quy định.

– Ủy quyền trả lương: Trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp, người sử dụng lao động có quyền trả lương cho người được ủy quyền hợp pháp bởi người lao động. Điều này đảm bảo rằng người lao động vẫn nhận được tiền lương một cách thích đáng, ngay cả khi họ không thể tự thực hiện thủ tục nhận lương.

Mặt khác, tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

– Thông báo sửa đổi, bổ sung: Khi bất kỳ bên nào muốn sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động, họ phải thông báo cho bên còn lại trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Điều này nhấn mạnh sự minh bạch và sự hiểu biết giữa các bên trong việc điều chỉnh hợp đồng lao động.

– Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung: Nếu cả hai bên đồng ý, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động có thể được thực hiện bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc ký kết hợp đồng lao động mới. Điều này đảm bảo rằng các thay đổi trong hợp đồng được thực hiện theo cách minh bạch và hợp pháp.

– Thực hiện hợp đồng lao động hiện hành: Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hiện hành vẫn tiếp tục thực hiện. Điều này đảm bảo tính liên tục và ổn định trong quan hệ lao động.

Trong trường hợp công ty muốn giảm lương của người lao động, quy định rõ ràng về việc thông báo trước, thỏa thuận và tính bắt buộc trong việc trả đủ lương và đúng hạn cho người lao động được đảm bảo. Bất kể tình huống nào, quyền và lợi ích của người lao động luôn được bảo vệ và tuân theo quy định của pháp luật.

Trên đây là mẫu quyết định giảm lương 2024 mà Phước và Các Cộng Sự chia sẻ đến bạn đọc. Nếu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, vui lòng liên hệ chúng tôi. Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.