Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2022

mau-don-kien-tranh-chap-thuong-mai

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2022

Tranh chấp trong kinh doanh thương mại là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi không thể nào đạt được tiếng nói chung để đi đến một thỏa thuận êm đẹp thì các bên trong tranh chấp có thể khởi kiện tranh chấp thương mại tại Tòa án hoặc tại Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Khi quyết định giải quyết tranh chấp tại Tòa án, bên khởi kiện làm mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm[1] gửi đến Tòa án qua các hình thức sau đây: (i) Nộp trực tiếp tại Tòa án; (ii) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; và (iii) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)[2].

 

Sau đây là mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại[3] được sử dụng phổ biến cho mọi loại hình thức tranh chấp thương mại và hướng dẫn cách điền thông tin một cách chi tiết:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________(1), ngày____ tháng _____ năm_____

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)____________________________________

Người khởi kiện: (3)______________________________________________________

Địa chỉ: (4) ______________________________________________________________

Số điện thoại: _______________(nếu có); số fax: _____________(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: _____________________________________(nếu có)

Người bị kiện: (5) _________________________________________________________

Địa chỉ: (6) ______________________________________________________________

Số điện thoại: _______________(nếu có); số fax: _____________(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: _____________________________________(nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)_______________________________

Địa chỉ: (8) ______________________________________________________________

Số điện thoại: _______________(nếu có); số fax: _____________(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: _____________________________________(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) _______________________________

Địa chỉ: (10) ______________________________________________________________

Số điện thoại: _______________(nếu có); số fax: _____________(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: _____________________________________(nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)___________________________

Người làm chứng (nếu có) (12) ______________________________________________

Địa chỉ: (13) ______________________________________________________________

Số điện thoại: _______________(nếu có); số fax: _____________(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: _____________________________________(nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) __________________

1______________________________________________________________________

2______________________________________________________________________

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)______________________________________________________________________________

Người khởi kiện (16)

 

DOWNLOAD

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày____ tháng____ năm____)

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5) (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6) (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[1] Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự 2015

[2] Điều 190 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự 2015

[3] Mẫu số 23-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

Summary
Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2022
Article Name
Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Thương Mại Phổ Biến 2022
Description
Sau đây là mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại được sử dụng phổ biến cho mọi loại hình thức tranh chấp thương mại, kinh doanh kèm hướng dẫn cách thông tin
Author
Publisher Name
Phuoc & Associates
Publisher Logo