Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu Đơn Khởi Kiện Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

mẫu đơn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Mẫu Đơn Khởi Kiện Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Chúng ta có thể thấy rằng hằng ngày, có rất nhiều các vụ va chạm hoặc tranh chấp dẫn đến những tổn thất, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, hay danh dự, nhân phẩm. Bồi thường thiệt hại là một trong những chế định quan trọng nhằm đảm bảo bù đắp một phần hoặc toàn bộ tổn thất của bên bị thiệt hại. Thông thường, trong những tình huống như vậy, giữa các bên sẽ phát sinh tranh chấp, đặc biệt trong trường hợp không thể thương lượng, hòa giải được, họ thường có xu hướng khởi kiện. Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một văn bản quan trọng trong hồ sơ khởi kiện. Nội dung cụ thể của mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải phù hợp với mỗi loại thiệt hại phát sinh. Ngoài ra, mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần có những thông tin cơ bản về người làm đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, người bị khởi kiện, thiệt hại, tổn thất thực tế được liệt kê và các vấn đề khác liên quan (nếu có).

Trên thực tế, các bên trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có thể gặp khó khăn trong quá trình soạn mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để việc soạn thảo mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thuận lợi hơn.

Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN KHỞI KIỆN

V/v yêu cầu giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kính gửi: Toà án Nhân dân ……………………………………………………

Người khởi kiện: ………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………; fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………; fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ: …………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………; fax: …………………..…… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………….(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): …………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………; fax: …………………..……. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………….……………………………… (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề cụ thể sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có): …………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………; fax: …………………….……. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….……………………………. (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Và các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

 

Người khởi kiện

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

Trên đây là giới thiệu về mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Summary
Mẫu Đơn Khởi Kiện Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Article Name
Mẫu Đơn Khởi Kiện Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Description
Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một văn bản quan trọng trong hồ sơ khởi kiện. Nội dung cụ thể của mẫu đơn
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo