Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

điểm mới trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Bộ luật dân sự có những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

Thứ nhất, về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

Bộ luật dân sự 2015 bỏ yếu tố lỗi của người gây thiệt hại trong căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung. Đây là thay đổi cơ bản trong số những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Từ ngày 01/01/2017, về nguyên tắc chung, người yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cần chứng minh các yếu tố sau đây[1]:

  • Hành vi trái pháp luật của bên gây thiệt hại;
  • Thiệt hại thực tế xảy ra; và
  • Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật.

Bộ luật Dân sự 2015 cũng không còn quy định riêng thiệt hại của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác như Bộ luật Dân sự 2005. Thay vào đó, Bộ luật Dân sự 2015 quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác. Như vậy, nếu một pháp nhân chứng minh được rằng danh dự, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, pháp nhân đó có yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, không bị giới hạn thiệt hại trong phạm vi danh dự, uy tín, tài sản như Bộ luật Dân sự 2005. Đương nhiên, pháp nhân không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe của pháp nhân bị xâm phạm.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ ràng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc chủ sở hữu, người chiếm hữu, người sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản gây thiệt hại cho người khác.

Một trong những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nữa đó là người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên bị thiệt hại. Trong khi đó, Bộ luật Dân sự 2005 chỉ đề cập đến nội dung này trong một số trường hợp cụ thể như bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra, bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, và bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra[2].

Thứ hai, nổi bật trong số những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là nguyên tắc bồi thường thiệt hại mới được bổ sung:

  • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
  • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình[3].
  • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà không có lỗi và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế của người đó có thể được giảm mức bồi thường.

Thứ ba, những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 2015 còn bao gồm các quy định sau:

  • Bộ luật Dân sự 2015 bổ sung quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi[4].
  • Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại được tăng từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm[5].
  • Thay đổi về mức bồi thường tối đa đối với các trường hợp sau đây: (i) bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm, (ii) bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm, và (iii) bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm[6].

Trên đây là nội dung khái quát về những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1] Điều 584.1 Bộ luật Dân sự 2015, Mục I.1 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP.

[2] Điều 584.2 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 626 và Điều 627 Bộ luật Dân sự 2005, Mục 3 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP

[3] Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 605 Bộ luật Dân sự 2005

[4] Điều 586.3 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 606.3 Bộ luật Dân sự 2005

[5] Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 607 Bộ luật Dân sự 2005

[6] Điều 590, Điều 591, và Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 609, Điều 610 và Điều 611 Bộ luật Dân sự 2005

Summary
Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng 2015
Article Name
Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng 2015
Description
Bộ luật dân sự có những điểm mới về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 2015 như sau: Thứ nhất, về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp..
Author
Publisher Name
Phuoc & Partners
Publisher Logo